Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία Alion Vegetables & Fruit Co Ltd ενδιαφέρεται να προσλάβει Λειτουργό Συσκευαστηρίου για πλήρης απασχόλησης όπου η θέση θα περιλαμβάνει και βάρδιες.

Ο Λειτουργός Συσκευαστηρίου ασχολείται με την οργάνωση, το συντονισμό και επιτυχή υλοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας ούτως ώστε το συσκευαστήριο να λειτουργεί απρόσκοπτα και να παράγονται ποιοτικά προϊόντα στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια.

Ευθύνες:

 • Παρέχει υποστήριξη στο Διευθυντή Συσκευαστηρίου
 • Επικοινωνεί τους στόχους του τμήματος στους εργάτες συσκευαστηρίου
 • Προγραμματίζει και συντονίζει την παραγωγική διαδικασία
 • Ελέγχει την παραγωγή
 • Διασφαλίζει ότι τα προϊόντα συσκευάζονται σύμφωνα με τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα
 • Διασφαλίζει πως τηρούνται οι κανονισμοί συσκευασίας
 • Ελέγχει το απόθεμα προϊόντων
 • Ελέγχει την ποιότητα των πρώτων υλών που έχουν παραληφθεί και ενημερώνει το Διευθυντή Συσκευαστηρίου
 • Ενημερώνεται για τις ημερήσιες παραγγελίες και λίστες αποθήκευσης των προϊόντων
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενη εκπαίδευση:

 • Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Γεωπονία, ή άλλο σχετικό κλάδο

Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Καλές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Πολύ καλές επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
 • Ικανότητες ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης του προσωπικού για υψηλότερες αποδόσεις
 • Πολύ καλές οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ομαδικότητα

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: careers@alionveg.com αναγράφοντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης.