Περιγραφή Θέσης

Η εταιρεία Alion Vegetables & Fruit Co Ltd ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπεύθυνο/Επόπτη Καλλιεργειών για πλήρης απασχόλησης στην Πάφο.

Σκοπός θέσης:

Υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών, ασφαλών και σωστών πρακτικών καλλιέργειας και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης ούτως ώστε να βελτιωθεί, να αυξηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η γεωργική παραγωγή της εταιρείας.

Ευθύνες:

  • Να μεταφέρει τη στρατηγική του τμήματος στους εργάτες γεωργίας και να διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίησή της
  • Να υποδεικνύει στους εργάτες τον καλύτερο τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος της κάθε περιοχής
  • Να επιδιώκει να προλάβει και να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ασθενειών στα φυτά
  • Να επιβλέπει την τήρηση αρχείων στην παραγωγική διαδικασία
  • Να προωθεί την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
  • Να καθοδηγεί, εκπαιδεύει και αξιολογεί τους εργάτες γεωργίας
  • Να διασφαλίζει πως οι εργάτες γεωργίας ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται, τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των προϊόντων που παράγονται
  • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα:

  • Πτυχίο στη Γεωπονία ή άλλο σχετικό κλάδο
  • Σχετική πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: careers@alionveg.com αναγράφοντας στο θέμα τον τίτλο της θέσης.